Северо-Казахстанская областная универсальная
научная библиотека им. Сабита Муканова
Регистрация

Добро пожаловать в крупнейший информационный, образовательный и культурный центр, формирующий и поддерживающий современный уровень знаний, интеллекта и культуры в Северо – Казахстанском регионе.

Абильмажинова Б.М – директор ОУНБ им.Сабита Муканова.

Дары библиотеке

Сортировка записей:

2

У нас в Морском.
Описание: Вчерашний Н.Г.У нас в Морском. Песни для народного хора, ансамблей, солистов. -Симферополь: Н.Оіанда, 2014. - 128 с. Полный список (1018)
Подробнее...
Ұлағат (Ұрпаққа ұлағат, естелік сыр)
Описание: Әміреқызы С. Ұлағат (Ұрпаққа ұлағат, естелік сыр). - Астана: 2009. - 290 б. + 16 б. фотосурет
Аннотация:

 Сапура қажы Әміреқызы Тәшен келіні - Арқа еңірінде қадір-қасиеті мен тәлім-тәрбиесі арқасында көпке сыйлы ана әрі өмірдің барлық қиындығын жеңіп, бүгінде ұлын үяға, қызын қияға қондырған ардақты әже атанып отыр. Бұл кітапта автор өмірде түйген тәжірибелері, туған ел, өскен орта алдындағы перзенттік парыз бен қарыз жайында сыр шерткен. ¥лттық дәстүр, жар сүйіспеншілігі, бала тәрбиесі, тіл мен дін мәселелері және туыстық қатынастар (шежіре) жөніндегі ойларын үрпағына үлағат етіп кестелеген. Бойына дарыған езіндік шығармашылығының арқасында естелік сырларын арнау-елеңдерімен ернектей білген.

Автор осы тақырыптағы осынау екінші басылымын "¥лағат" атап, оған "Атамекен айшықтары", "Елімді жазғым келді естелікке" деген белімдер және шежіреге байланысты жеке-жеке толықтырулар қосты. Сондай-ақ "Ана жүрегінің жылуы" бөлімі кітап авторына деген жүрек жарды жаңа пікірлермен толықты.

Сапура Әміреқызы жаңа ғасыр алдында 2000 жылы мұсылмандықтың бес парызының бірі әрі ең бастысы - қажылық сапарын өтеген-ді. 2004 жылда екінші рет, 2008 жылдың соңында қажылыққа үшінші сапар барып қайтты. Салауатты адамныңосынау үлгі-өнегесінен туындаған "Имандылық жолының" өзі "Ұлағат" кітабының үлкен бір ғибратты бөлімі болып қосылуда.

Кітап ұлттық дәстүр, салт-санамыз толғандырып, оның қадір-қасиетін арттыруға жан салып жүрген, тәрбиелі де білімді ұрпақ өсіріп жатқан көпшілік оқырманға арналады.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Атамекен атаулары
Описание: Ахметжанова, Г. Атамекен атаулары: Солтүстік Қазақстан облысының топонимикалық атаулары / Г.Ахметжанова, С.Мәлікова, К.Оспанова, З.Тайшыбай. - Петропавл: Северный Казахстан, 2015. - 343 с.
Аннотация:

 Еңбекте қазіргі Солтүстік Қазақстан облысына қарайтын аумақтың жер-су, елді мекендер атаулары тарихи және этнолингвистикалық тұргыда зерттелген. Уақыт жағынан апғанда 1830-2015 жылдар аралығын қамтиды. Облыстағы ономастикалық жұмыстың жайына шолу жасалған және бұл тараптағы тәжірибе мен Қазақстан заңнамалары талданған.

Кітап ономастика жұмысымен айналысатын мамандарға, мемлекеттік қызметшілерге, өлкетанушыларға, студенттер мен жоғарғы сынып оқушыларына арналған.

Даритель: ГУ «Управление по развитию языков СКО» Полный список (1018)
Подробнее...
Тренды в филологической науке
Описание: Тренды в филологической науке: школа профессора Э. Д. Сулейменовой: сборник статей / сост.: О. Б. Алтынбекова, Н. Ж. Шаймерденова, Б. К. Мурзалина, Л. М. Шайкенова. - Алматы: Қазақ университеті, 2015. - 342 с.
Аннотация:

 Сборник статей посвящен юбилею профессора Элеоноры Дюсеновны Сулейменовой, казахстанского лингвиста, известного далеко за пределами Казахского национального университета имени аль-Фараби, с которым связана вся научная и педагогическая деятельность юбиляра.

В публикуемых работах освещаются различные аспекты общего и сопоставительного языкознания, социолингвистики, теории и практики преподавания языков, отраженные в трудах Э. Д. Сулейменовой и получившие развитие в работах ее учеников, развивающих концепцию своего Учителя.

Издание представляет интерес для широкого круга филологов-русистов и казаховедов, специалистов в области теории языка и сопоставительного языкознания.

Даритель: КазНУ им. Аль-Фараби Полный список (1018)
Подробнее...
Тревожное лето 1990 года (Записки офицера)
Описание: Магулов М. Тревожное лето 1990 года (Записки офицера) / М. Магулов. - Астана: Фолиант, 2015. - 96 с.
Аннотация:

 Воспоминания полковника запаса Магулова М.Б., изложенные в форме записок, относят нас к событиям 25-летней давности, в Ферганскую долину, к кровавому межнациональному конфликту, к тревожному лету 1990 года. Они интересны сами по себе, без смысловой связи с современностью, без исторических подтекстов и аллюзий. Записки носят частный характер, написаны простым языком и не претендуют на исторические или политические обобщения. Но оставляют сильное эмоциональное впечатление. Сразу вспоминаются потоки беженцев в Югославии, на Кавказе, а ныне и на Украине.

Реально представляешь, в какую бездну безумия можно скатиться на волне межнациональных конфликтов, когда не срабатывают тормоза разума.

Записки изложены в форме дневника, но так или иначе отражают страдания беженцев, смерть ни в чем не повинных людей и примиряющую роль армии в этом кровавом конфликте.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
«Жерүйық»/«Благодатная Земля»/«The Promised Land»
Описание: Қыдыралиев Д.Қ. «Жерүйық»/«Благодатная Земля»/«The Promised Land». - 2-ші басылым, толықт. - Астана: Деловой Мир Астана, 2014. - 260 б. - қазақша, орысша, ағылшынша
Аннотация:

 Қолдарыңыздағы кітап қазақ даласынан бастау алған ізгілік пен рухани келісім жайында сыр шерте отырып, бүкіләлемдік қүндылықтар төңірегінде сөз қозғайды. Қазақстанда қалыптасқан этносаралық және конфессияаралық келісім моделі - Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы баяндайды.

Дәйекті деректерге сүйеніп жазылған ойы орамды, тілі шүрайлы еңбек көзі қарақты оқырман қауымға арналған.

Данная книга поведает Вам тайну доброты и духовного согласия, берущих начало в казахской степи. В ней повествуется об общемировых ценностях, о казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия - Ассамблее народа Казахстана.

Глубокомысленный, выразительно изложенный труд, основанный на достоверных фактах, предназначен широкому кругу просвещенных читателей.

The given book will reveal you a secret of kindness and spiritual harmony, originating from the Kazakh steppe, it narrates about worldwide values and informs of "Kazakhstan Model" of interethnic and interconfessional harmony - Assembly of Kazakhstan people.

Thoughtful and expressive work founded on authentic facts is oriented for a wide circle of educated readers.

Даритель: Республиканская историко-культурная экспедиция "Ұлы дала елі" Полный список (1018)
Подробнее...
Қазақстан халқы Ассамблеясы - ел тарихында
Описание: Қазақстан халқы Ассамблеясы - ел тарихында / Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, Әлеуметтік-саяси зерітеулер институты. — Алматы, "ҚАЗакқпарат: -2015. - 266 6.
Аннотация:

 Кітап Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ел Конституциясының 20 жылдығына арналған. Ассамблея тарихы Қазақстанның барлық халқы, ел және жекелеген тұлғалардың тарихы негізінде жазылған.

Басылым мемлекет және саяси қайраткерлер, дипломаттар, мәдениет қайраткерлері, Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, спортшылар мен қазақ диаспорасы өкілдерінің сұхбаттары негізінде дайындалған. Олардың әңгімелері негізінде Қазақстанды дамудың даңғыл жолына жетелеген ұлтаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімге негізделген қазақстандық саясаттың іргесін қаланған принциптер жан-жақты ашылған.

Кітап жалпы оқырман қауымға арналған, онда сұхбат берушілердіц айрықша ой-пікірлері мен көзқарастары жазылған. Сондықтан ол Қазақстанның қарапайым азаматтарына, шетел бизнесмендеріне, инвесторларына, туристерге, жастар мен ғылыми орта үшін қызықты болар деп үміттенеміз.

Даритель: Республиканская историко-культурная экспедиция "Ұлы дала елі" Полный список (1018)
Подробнее...
Ассамблея народа Казахстана в истории страны
Описание: Ассамблея народа Казахстана в истории страны / Комитет по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Институт социально-политических исследований. — Алматы, "КАЗакпарат": 2015. - 264 с.
Аннотация:

 Книга посвящена 20-летию создания Ассамблеи народа Казахстана и Конституции страны. Описана история Ассамблеи сквозь призму истории людей, страны, всего народа Казахстана.

Издание подготовлено на основе интервью государственных и политических деятелей, дипломатов, деятелей культуры, членов Ассамблеи народа Казахстана, спортсменов и представителей казахской диаспоры. На основе их рассказов раскрыты основополагающие принципы казахстанской политики межэтнической толерантности и общественного согласия, которые привели Казахстан к успеху.

Книга рассчитана для широкой читательской аудитории, в ней использованы оригинальные тексты авторов интервыо. Надеемся, что она будет увлекательна и интересна простым гражданам Казахстана, иностранным бизнесменам, инвесторам, туристам, молодежи, научной общественности.

Даритель: Республиканская историко-культурная экспедиция "Ұлы дала елі" Полный список (1018)
Подробнее...
Из истории народного образования Северо-Казахстанской области.
Описание: Муканов К. Из истории народного образования Северо-Казахстанской области. К. Муканов - г. Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан», 2015. - 168 с.
Аннотация:

 В книге на основе архивных документов и других источников публикуются биографические справки о жизни и деятельности первых руководителей народного образования Северо-Казахстанской области, отрывки из истории народного образования области в 1970-1995 гг., списки заместителей заведующих облоно, работников аппарата облоно, райгороно, передовых руководителей школ и лучших учителей школ. Дополнительно даны списки народных комиссаров (министров) просвещения республики, а также административно-территориальное деление области в разные годы.

Книга рассчитана на работников народного образования, учебных заведений, на учителей и широкий круг читателей.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Бәйімбет Батыр ізімен
Описание: Ғалымжан Жүсіпұлы. Бәйімбет Батыр ізімен - Алматы: 2015, 360 бет.
Аннотация:

 Бұл кітапта Бәйімбет батырдың қайраткер перзенттерінің XIX ғасырдың аяғында XX ғасырдың басында дүниеге келіп, аумалы-төкпелі заманда мүң мен зардың, айтыс пен тартыстың, өмір мен өлімнің бел ортасында жүрседе, азаматтык түлғасына дак түсірмей бастан кешкендері баян етіледі. Бүл кезең элеуметтік, коғамдық түрғыдан қандай кайшылыкты катал болса, оның сүрген өмір жолы да көп иірімді, күрделі болғанын аңғаруға болады.

Даритель: "Бәйімбет" қоғамдық бірлестігінің Президенті Г.Ж. Найманов Полный список (1018)
Подробнее...
Вкус курта
Описание: Муканов С. Вкус курта. Рассказы, эссе, очерки. / Серик Муканов. - Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан», 2012. -168 с.
Аннотация:

 В настоящий сборник североказахстанского журналиста Серика Муканова вошли невыдуманные истории, рассказы, эссе и очерки разных лет. Многие из них опубликованы в областных и республиканских печатных изданиях. Книга адресована массовому читателю.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Евразийский экономический союз: от идеи к реализации
Описание: Евразийский экономический союз: от идеи к реализации (к 20-летию выступления Президента РК Н.А. Назарбаева в МГУ им. М.В. Ломоносова). Материалы международной конференции (г. Ал-маты, 18 марта 2014 г.) / Под общ. ред. Б.К. Султанова. — Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. — 160 с.
Аннотация:

 Международная конференция «Евразийский экономический союз: от идеи к реализации» (Алматы, КИСИ, 18 марта 2014 г.) была посвящена 20-летию модельного проекта евразийской экономической интеграции, предложенного Президентом РК Н.А. Назарбаевым. Организаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В представленный сборник включены выступления Президента РК Н.А. Назарбаева в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова 29 марта 1994 г. и 28 апреля 2014 г., а также доклады участников конференции, раскрывающие широкий спектр вопросов, затрагивающих основные философско-концептуальные и экономические аспекты процессов евразийской экономической интеграции, в частности формирования Евразийского экономического союза.
Издание предназначено для экономистов, государственных служащих, экспертов-международников, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.

Даритель: КИСИ при Президенте РК Полный список (1018)
Подробнее...
Мұқановпен серуен = Прогулки с Мукановым = A walk with Mukanov
Описание: Мұқановпен серуен = Прогулки с Мукановым = A walk with Mukanov: Жолсілтеме = Путеводитель = Guide / Жолсілтемені құрастырған әрі жауапты редакторы — Ә. ҚАЙЫРБЕКОВ, Музей кешенінің директоры = Составитель и ответственный редактор Путеводителя — А. КАЙЫРБЕКОВ, директор Музейного комплекса
Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Қайырбеков Ә. Он томдық шығармалар жинағы
Описание: Қайырбеков Ә. Он томдық шығармалар жинағы. — Алматы, «TST Company», 2014. 1-том. Балладалар, толғаулар, өлеңдер. -352 б.
Аннотация:

 Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты, көрнекті ақын Әділғазы Қайырбековтің он томдық шығармалар жинағының бірінші томына балладалары, толғаулары мен өлеңдері енген.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Казахи Курганской области
Описание: Казахи Курганской области. – Курган, 2013г. - 184 стр. + 24 стр.
Аннотация:

 Книга "Казахи Курганской области" подготовлена по материалам, предоставленным руководителями районных национально-культурных объединений казахов, и на основе архивных данных.

Посвящается 70-летнему юбилею Курганской области и 20-летию создания первой общественной организации казахов региона

Даритель: Курганская Областная Универсальная научная библиотека им А.К.Югова Полный список (1018)
Подробнее...
Последние дни лета. Повести, рассказы, дневники
Описание: Потанин В.Ф. Последние дни лета. Повести, рассказы, дневники. / Куртамыш; ГУП «Куртамышская типография», - 2012. - 484 с.
Аннотация:

 Виктор Потанин, известный русский писатель. Между первой книгой «Журавли прилетели» и изданными в последнее десятилетие книгами «Доченька», «Золотой ковчег» им написано не менее 50 книг, общим тиражом около 7 миллионов экземпляров. Значительным явлением в нашей литературе были и остаются такие его произведения, как: «Над зыбкой», «Ожидания моря», «Шальная весна», «Последние кони», «Тихая вода», «Поезда не возвращаются». Свидетельством признания его литературных заслуг является присуждение ему литературных премий: имени И. Бунина, В. Шукшина, Д. Мамина-Сибиряка, А. Грина и других. Он награжден орденом «Знак Почета», орденом Почета, орденом Дружбы, многими медалями.

Настоящий сборник включает уже известные повести «Пристань», «Последний пароход» и новую повесть «Без имени», а также рассказы и дневники.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Все мы - дети земли
Описание: Бикмухаметова Р., Все мы - дети земли. / Р. Бикмухаметова . - Петропавловск: Северный Казахстан, 2013 г. - 288 с.
Аннотация:

 В сборник вошли статьи, корреспонденции и рассказы, опубликованные за последнее десятилетие в СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Олимпийский маршрут продолжается: Sydney-2000 -"Сиднейская Олимпийская симфония"
Описание: Жунусбаев Н. Олимпийский маршрут продолжается: Sydney-2000 -"Сиднейская Олимпийская симфония". Москва — 1980. "Златогривый конь Олимпиады". Алматы: "Шартарап", 2001.- 592 с.
Аннотация:

 Новая книга Н.Жунусбаева - талантливое продолжение предыдущей. В ней живо и ярко рассказывается о многих интересных моментах Олимпийских игр в Сиднее и немного о Московской Олимпиаде.

Но автор нисколько не повторяется. Его рассказы, его интервью, его переживания в книге свежи, актуальны для спорта высших достижений, отечественного и мирового олимпийского движения и необычны. Именно это не оставляет читателя равнодушным.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Золотой Олимпийский маршрут: Лондон - 2012
Описание: Жунусбаев Н. Золотой Олимпийский маршрут: Лондон - 2012, Сочи - 2014. - Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2014 - 360 с.
Аннотация:

 Данная книга Несипа Жунусбаева логическое продолжение предыдущих трех книг об Олимпийских играх современности, об участии в них национальной сборной команды Казахстана, о победах и поражениях, одним словом, обо всем олимпийском. Лондонские XXX летние Олимпийские игры стали для Казахстана сверхудачными, даже триумфальными. И автор пишет об этих победах с ярким волнением, частым сердцебиением и с особой гордостью.

Даритель: Автор Полный список (1018)
Подробнее...
Самай Керей шежіресі
Описание: Мұқанов Қ. Самай Керей шежіресі. Қ. Мұқанов/ г. Петропавловск: Издательство "Северный Казахстан", 2014 - 92 с.
Аннотация:

Бұл кітапта қазақтың Керей тайпасының Самай (Бәйтеке) атасынан тараған ұрпақтардың шежіресі берілген. Кітап қалың оқырманға, әсіресе Самайдан тараған ұрпақтарға арналған.

Даритель: от автора Полный список (1018)
Подробнее...